Title: Crimson Butterfly
  Artist Name: Keisuke Kikuchi, Hitoshi Hasegawa, and Makoto Shibata
  Game: Fatal Frame 2: Crimson Butterfly
  Software: SoftImage, Photoshop